Tranzientná elastografia (TE) je neinvazívna nebolestivá metodika,  ktorá meria tuhosť tkaniva pečene (liver stiffness). Hodnotí rýchlosť šírenia nárazovej vlny v pečeni. Používa sa pri posudzovaní stupňa fibrózy pečene (podľa klasifikácie METAVIR) pri chronickej hepatitíde B a C, chronických cholestatických chorobách, alkoholovej chorobe pečene, nealkoholovej tukovej chorobe pečene, autoimúnnej hepatitíde. S vysokou presnosťou potvrdí, resp. vylúči cirhózu pečene. Bola prijatá a štandardizovaná na výročnom Európskom hepatologickom kongrese v Kodani v roku 2009 a odporučená EASL (Európska asociácia pre štúdium chorôb pečene) ako štandardná a bezpečná  metóda na stanovenie stupňa fibrózy pri vybraných chorobách pečene.

Vybrané choroby pečene majú stanovenú svoju škálu fibrózy, prostredníctvom ktorej môžeme zistiť, nakoľko je pečeň postihnutá. Tieto číselné hodnoty pri jednotlivých chorobách pečene vznikli tak, že najprv pacienti absolvovali biopsiu pečene a po 2 týždňoch vyšetrenie tranzientnou elastografiou. Zistilo sa, že výsledky tranzientnej elastografie vysoko korelujú s výsledkom biopsie pečene.

Pri vyšetrení Fibroscanom sa využívajú 3 typy sond:

  • M-sonda – na vyšetrenie populácie s bežným obvodom hrudníka,
  • S sonda – detská sonda a
  • XL-sonda – na vyšetrenie obéznych ľudí.

 

Obrázok 2                 Pohľad na Fibroscan a vyšetrenie pacienta

 

Vyšetrenie TE je technicky jednoducho realizovateľné, rýchle, pacientom dobre tolerované (pacient nemusí byť pred vyšetrením nalačno – stačí nejesť pred vyšetrením 2 hodiny). Pacient počas vyšetrenia leží na lôžku, vyšetrujeme ho cez medzirebrový priestor v oblasti pravého laloka pečene. Medián z 10 valídnych meraní s mierou úspešnosti minimálne 60% a interkvartilovým rozptylom všetkých meraní pod 30% reprezentuje výslednú hodnotu tuhosti pečene.

 

Ultrazvuková sonda vysiela vibračné vlny s nízkou frekvenciou (50 MHz) a nízkou amplitúdou do pečeňového tkaniva. Na základe rôznej elastickosti či tuhosti pečeňového tkaniva sa vlna odráža späť a za­chytáva sa prístrojom. Rýchlosť odrazenej vlny priamo závisí od elastickosti tkaniva. Čím je rýchlosť väčšia, tým je pečeňový parenchým tuhší. Výsledkom vyšetrenia je hodnota elastickosti parenchýmu pečene udaná v kilo­pascaloch (kPa). Pri použití špeciálneho sowtwaru možno súčasne kvantifikovať aj prítomnosť steatózy (tzv. CAP modul – controlled attenuation parameter).

 

Limitáciou používania TE je nemožnosť dosiahnuť adekvátne meranie u pacientov s ascitom. Neodporúča sa vykonávať vyšetrenie u tehotných žien a u pacientov s kardiostimulátorom (aj napriek tomu, že neboli popísané žiadne nežiaduce účinky).

 

Veľmi pozitívnou vlastnosťou tranzientnej elastografie je jej vysoká negatívna prediktívna hodnota, t.j. FibroScan s veľkou presnosťou určí pacientov, ktorí pokročilú fibrózu určite nemajú. Zároveň nám spoľahlivo detekuje pokročilú fibrózu. Výhodou tranzientnej elastografie je možnosť jej opakovania a sledovanie pacienta v čase. Falošne zvýšené hodnoty tuhosti sa môžu vyskytnúť pri procesoch, ktoré vedú ku zväčšeniu objemu pečene, ktorá je uzatvorená v neelastickom Glissonovom puzdre: pri akútnych vírusových hepatitídach, pri extrahepatálnej cholestáze, pri srdcovom zlyhaní.

Zdroj: Belovičová M. 2022. Pečeň a výživa. Slovenská spoločnosť praktickej obezitológie: Bardejov 2022, 88 str. . ISBN 978-80-974237-1-1.